તમારા સૌંદર્ય દિનચર્યામાં સલામત રીતે (Essential Oil) આવશ્યક તેલનો ઉપયોગ કરવા માટેની માર્ગદર્શિકા:-  આજના પ્રદૂષિત વાતાવરણમાં, કોઈની ત્વચા, વાળ અને શરીરને સ્વસ્થ રાખવું વધુને વધુ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. જ્યારે કુદરતે આપણને તાજી હવા, પાણી, છોડ, ફળો, શાકભાજી અને ખનીજ જેવી અમૂલ્ય ભેટો આપી છે. જે આપણા માટે ખૂબ જરૂરી ભાગ ભજવે

Vitamin C Vitamin C, also known as ascorbic acid, is necessary for the growth, development and repair of all body tissues. It's involved in many body functions, including formation of collagen, absorption of iron, the proper functioning of the immune system, wound healing, and the maintenance of cartilage, bones, and teeth Vitamin C is

Vitamin E helps maintain healthy skin and eyes, and strengthens the body's natural defense against illness and infection Vitamin E is a group of powerful antioxidants that protect your cells from oxidative stress. Adequate vitamin E levels are essential for the body to function normally Good sources include:

 • Sunflower
 • Soya
 • Wheat germ

Vitamin A is a fat-soluble vitamin that is naturally present in many foods. Vitamin A is important for normal vision, the immune system, and reproduction Good sources include:

 • Cheese
 • Eggs
 • Oily Fish
 • Fortified Low-Fat Spreads
 • Milk And Yoghurt
 • Beef Liver
 • Lamb Liver
 • King Mackerel
 • Butter
 • Camembert
 • Trout

Cucumbers contain 96% per cent of water. They are ideal for detoxification and preventing dehydration. Cucumbers are rich in phytonutrients and vitamin K, The high water and low-calorie content of cucumbers help in reducing weight. Cucumbers are great beauty enhancers. They show amazing effects on the skin.  

Health Benefits of Cucumbers:
 • Good for Hydration &